« Geri
Son güncelleme tarihi: 2.9.2019

KISALTMALAR

AKA

:Avrupa Kimyasallar Ajansı

EÇBS 

:Entegre Çevre Bilgi Sistemi

GBF

:Güvenlik Bilgi Formu

GBF Yönetmeliği

:Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (RG: 13/12/2014; 29204)

KDU

:Kimyasal Değerlendirme Uzmanı

KKDİK Yönetmeliği

:Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (RG: 23/06/2017; 30105)

KKS

:Kimyasal Kayıt Sistemi

MBDF

:Madde Bilgisi Değişim Forumu

PBT

:Kalıcı, Biyobirikimli, Toksik

SEA Yönetmeliği

:Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (RG: 11/12/2013; 28848 mükerrer)

SE Bildirimi   

:Sınıflandırma ve Etiketleme Bildirimi

vPvB   

:Çok Kalıcı, Çok Biyobirikimli